Contact Us OLD

Linh Mục: Guise Vũ Minh Nguyên, SVD.

ĐT: (07) 3372 5658

Email: tuyenuy@cdcgvnbrisbane.net
Giờ làm việc – Văn Phòng Trung Tâm:
thứ Hai đến thứ Sáu từ 10:00am – 2:00pm

LIÊN LẠC:
42 Lilac Street, INALA QLD 4077

P.O Box 198, INALA QLD 4077

ĐT: 07 3879 1953 | Fax: 07 3279 9060
Email: banmucvu@cdcgvnbrisbane.net