Nhà Thờ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Khánh Thành 2024