LIÊN LẠC

VĂN PHÒNG:

42 Lilac Street, INALA QLD 4077
Giờ làm việc từ 10am – 2pm
thứ Hai đến thứ Sáu

LIÊN LẠC:

P.O Box 198, INALA QLD 4077
ĐT: 07 3879 1953 | Fax: 07 3279 9060
Email: banmucvu@cdcgvnbrisbane.net

LINH MỤC:

Guise Vũ Minh Nguyên, SVD.
ĐT: (07) 3372 5658
Email: tuyenuy@cdcgvnbrisbane.net